• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Breviár sviatočného návštevníka

STE NA DOSTIHOCH PRVÝ RAZ?
CHCETE STÁVKOVAŤ A NEDOKÁŽETE SA ORIENTOVAŤ V DOSTIHOVOM PROGRAME?

PRÁVE VÁM JE URČENÁ TÁTO STRANA, KTORÁ OBSAHUJE STRUČNÉ ZASVäTENIE DO TAJOV TURFU. 
     DÚFAME, ŽE S JEJ POMOCOU SA Z VÁS STANE ERUDOVANÝ NÁVŠTEVNÍK DOSTIHOV.

 

 

 

 

 

1   Poradové číslo dostihov v rámci daného mítingu.

2   Názov dostihov, resp. podtitul.

3   Celková dotácia dostihov (v zátvorke sú rozpísané dotácie pre umiestnené kone na 1. až 5. mieste).

4   Plánovaný čas štartu.

5   Druh dostihov (rovina, prútené prekážky, steeplechase, cross-country, klusáky).
     Pri rovinových dostihoch sa uvádza aj ich kategória.

6   Dĺžka dráhy.

7   Informácia o tom, po ktorom ovále (vnútorný, resp. vonkajší) vedie kurz dostihov
     (týka sa iba Bratislavy).

8   Propozície dostihov. Stanovujú základné náležitosti, obmedzujú účasť koní podľa veku, výkonnosti,    
     pohlavia. Informujú o výške zápisného, o počte prihlásených a škrtnutých koní a podobne.

9   Piktogram trate (týka sa Bratislavy a Topoľčianok).

 

 

 

 

 

10   Štartové číslo koňa.

11    Meno koňa.

12   Tzv. suffix - skratka krajiny narodenia koňa (SR sa neuvádza).

13   Odvolávka. Číslo posledných absolvovaných dostihov podľa slovenského a českého jednotného  
        numerického systému archivácie pre danú sezónu.

14   Skutočná nesená hmotnosť v kilogramoch (po zohľadnení prípadnej jazdcovej úľavy, respektíve 
        prípadného tzv. prevažovania).

15    Vek koňa.

16   Farba koňa: b - beluš, hd - hnedák, tm. hd - tmavý hnedák, č. hd - čierny hnedák, r - ryšiak, v - vraník.  
        Príponou „a“ sú označené kobyly (napr. ba - belka, ra - ryška). Skratka „val“ znamená valach, čiže
        kastrovaný kôň.

17   Meno otca, suffix.

18   Meno matky, suffix.

19   Meno otca matky.

20   Prehľad kariéry za minulú a aktuálnu sezónu - počet štartov, víťazstiev, ďalších dotovaných

        umiestnení a napokon celkový zisk v eurách (s použitím oficiálnych prepočtových tabuliek, ak kôň 
        štartoval aj mimo SR).

21   Prehľad umiestnení. Posledný štart je uvedený celkom vľavo. Lomítkom sú predelené kalendárne 
        roky. Ak ide o iný druh dostihov, potom údaj nie je vysádzaný polotučným písmom.

22   Majiteľ koňa.

23   Tréner koňa a miesto tréningu koňa.

24   Chovateľ koňa.

25   Farba dresu a čiapky jazdca.

26  Jazdec. Používané sú tieto tituly: dž. = džokej (vyučený v odbore jazdec a chovateľ koní, získal počas
       kariéry 50 a viac víťazstiev v danom druhu dostihov), žk. = žiak (študujúci denne alebo diaľkovo
       vyššie uvedený odbor), am. = amatér (nevyučený v odbore, držiteľ amatérskej licencie).
      Jazdec z povolania, ktorý ešte nedosiahol 50  víťazstiev v danom druhu dostihov nemá pred menom  
       skratku titulu (prípad nášho vzoru). Jednotlivým „stavom“ prislúchajú hmotnostné úľavy: džokej bez
       úľavy, jazdec úľava 2,5 kg zo základnej hmotnosti, ktorú koňovi predpisujú propozície, žiak a amatér 
       úľava 3,5 kg. Pri dosiahnutí určitého počtu víťazstiev (stanovuje Dostihový poriadok) sa úľava jazdca
       z povolania, žiaka a amatéra mení, respektíve niektoré významné dostihy sa konajú bez úľav.
       Každopádne je vždy úľava (ak je relevantné) uvedená v Dostihovom programe za menom jazdca
       v zátvorke.

27   Dátum posledných absolvovaných dostihov.

28   Miesto ich konania.

29   Celková dotácia (najmä v prípade nekategorizovaných prekážkových dostihov signalizuje
        ich významnosť).

30   Tzv. forma. Ide o číselné vyjadrenie predvedeného výkonu dostihového koňa v konkrétnych
        dostihoch. Ak sa forma nedala stanoviť, nachádza sa na tomto mieste pomlčka. Ak je forma 
        dosiahnutá v inej disciplíne, upozorňuje na túto skutočnosť zátvorka.

31    Názov posledných absolvovaných dostihov.

32    Druh dostihov (iné označenia: p. p. - prútené prekážky, st. ch. - steeplechase, c. c. - cross-country).

33    Kategória rovinových dostihov. V SR  je kategorizácia nasledovná (v zostupnom poradí
         podľa chovateľského významu): Gd-1, Gd-2, Gd-3, Listed (skratka „L“), I. - V. kategória.

34    Dĺžka dráhy posledných absolvovaných dostihov.

35   Prvé štyri umiestnené kone. Sledovaný kôň je vždy vysádzaný polotučne. Ak sledovaný kôň skončil

        na piatom  a horšom mieste, respektíve nebol klasifikovaný, sú uvedené prvé tri kone a sledovaný
        kôň. Ďalšie používané skratky: ZN - strata jazdca, PN - pád, Z - bol zadržaný a nedokončil,
        S - neodštartoval, SN - vybočil, opustil kurz, DD - bol diskvalifikovaný, pretože nedosiahol úroveň
        dištančného medzníka (červený terčík 200 metrov pred cieľom) v okamihu, keď víťaz prebiehal
        cieľom. Dva údaje s lomítkom v strede znamenajú, že kôň bol klasifikovaný na inom mieste alebo
        iným spôsobom, než prebehol cieľom. Pôvodný výsledok sa vždy nachádza pred lomítkom
        (napríklad „5/4“ znamená, že kôň prebehol cieľom piaty, vo výsledkovej listine mu však patrí štvrté
        miesto, dôvodom môže byť diskvalifikácia súpera, zmena poradia rozhodcami kvôli križovaniu
        a podobne). Za menom koňa je uvedený jeho vek a v zátvorke eventuálna totalizátorová kvóta
        (na Camilla sa 21. 9. vyplácalo 55 Kč za desať stavených).

36   Skutočná hmotnosť, ktorú štartujúce kone niesli.

37   Jazdci (bez titulov).

38   Spôsob víťazstva zaznamenaný hlavným rozhodcom v cieli. V tomto prípade Camill vyhral iste.
        Dosiahnuté spôsoby víťazstva sú tuhý boj, boj, iste, ľahko, veľmi ľahko a zadržane (najsuverénnejší
        spôsob víťazstva).

39   Vzdialenosti v cieli medzi jednotlivými koňmi. Základnou jednotkou je jedna konská dĺžka meraná
        od nosa po zadok koňa. Menšie jednotky sú nos, hlava, krk, pol dĺžky (označuje sa zlomkom)
        a trištvrte dĺžky. Od piatich dĺžok nahor sa zaokrúhľuje na celé dĺžky. Víťazstvo o viac ako dvadsať
        dĺžok býva kvalifikované výrazom „ďaleko“. Pri tomto štarte Camill premohol Ryana o dve a pol dĺžky.

40    Počet štartujúcich koní.

41    Víťazov čas. V zátvorke za ním sa nachádza číselný údaj o stave dráhy. Pružnosť dráhy podľa 
        merania špeciálnym zariadením, tzv. penetrometrom.

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat